Alice in Chains - I Stay Away

tríruru-tríruru-tríin....
tururí-rú..ríru.. ri..ru..ririruru..
tríruru-tríruru-tríin....
tururí-rú..ríru.. iriruru..ririruru..
tríiiiiiiiiiiiiiiiiii....
tururí-rú..ríru.. ti-tu..ririruru...
trén-tu-ten-tu tréhhhhhhh.....
tururí-rú..ríru.. ririruru..ririTUCU
yeeaaaaa-jeeeeeeeee-iyaiiii...
wántu trá-vul-sáu disyuuhr..
tururí-rú..ríru... hru..ririru
aaa-woooo-uoooou... won privén seipá seshyiér... ptch-TUCU tururí-rú..ríru... hru..ririruru

WAAAAi YUUUU AAAAAA creitzi
NoAAAA YEAAAA NAAAAAC meibi
SOOu CLOOOOOU-SuAAAAAA leiri
SHiEEEEF TIIII AAAAI-sheiri
TCHrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....
tururí-rú..ríru.. ti-tu..ririruru...
trén-tu-ten-tu tréhhhhhhh.....
tururí-rú..ríru.. ririruru..riritucu
yeeaaaaa-jeeeeeeeee-iyeeeeou...
tír-sed-sou kicá lish-jard
ti..tu..tu..tu..tíri-ru

WAAAAi YUUUU AAAAAAc friaitend
NAAAAI EEAAAAM EEEEEN laigten
YOOOR WIIIIK NEEE sbilsmi
SOUU SOOOOM DEEEE-yyúlsi pwreeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
wreeeeeeeeee.... prun prin priin

AAAAAAAAAAAAAA
STEEEEEEEEEEEEEE
YU WEEEe-wíhiwí..wìriwì..wÍriwÍ.. wiii wiii wiii wruu-- wu wu
weeeeeeeeeeeeeee
wi ruwu wíiiii..uruwuwé.... we-u-ru-u-wé-e urlrlrlrlrlrl.....
wiiirlrliririlriririlirirllrlrlrriiiiii
Ìh-Ìh-Ìh-ére-u-wíii..wiriwiwi-ewuwé..wuruwí-u-u-u.. u wIi-wIi-uwuru-wi-wu..

WAAAAi YUUUU AAAAAA creitzi
NoOOOAAAREEEEN AAAAAC meibi
SOOu CLOOOOOU-SeAAAAAA leiri
SHiEEEEF TIIII AAAAI-sheiri-pwrunnnnnnnnnnn!!
wruuuuu.... prun prin priin

AAAAAAAAAAAAAA
STEEEEEEEEEEEEEE
YU WEEEe-wíhiwí..wìriwì..wÍriwÍ.. wiii wiii wiii wruu-- wu wu
AAAAAAAAAAAAAA
STEEEEEEEEEEEEEE
YU WÉEEeEEIi..... prun prun pruuun
AAAAAAAAAAAAAA
STEÉÉEEEeeeeii
YU WEEEe-wíhiwí..wìriwì..wÍriwÍ.. wiii wiii wiii wruu-- wu wu
AAAAAAAAAAAAAA
STeeeeeeeeeeeeee
U WÉÉEeEEEIii...

No hay comentarios: